Return to Main Guide
    Previous
    Next

    Sculpture "Miaoshan Guanyin"

    Artist: Liu Yuanchang

    Artwork Statement: